Některé tipy a zkušenosti s programem WinChloe

(Some tips for program WinChloe - manual for Czech and Slovak users)

(Václav Kotěšovec, 28.3.2003)

Poznámka: tento návod je pro verze 1 a 2, nejsou zde popsána vylepšení ve verzi 3
(this manual is for versions 1 and 2, and not containing improvements in version 3)

Obsah

 • Práce se soubory
 • Jak správně updatovat ?
 • Filtry a requesty
 • Zadávání úloh
 • Žádosti o doplnění nových klíčových slov
 • Duplicitni pozice
 • Definování exokamenů
 • Dvojníky
 • Řešeni úloh
 • Mode rédaction
 • Chybové hlášky - vysvětlení
 • Export RTF • Program WinChloe, jehož autorem je Christian Poisson, je skvělý zejména databázový program pro šachové úlohy a zejména pro exoproblémy. Jeho recenzi je možno najít například na mojí stránce v sekci Programs

  Tam je možno se také dočíst, že "nevýhodou programu je to, že je celý francouzsky". Snad bude tento popis dobrou pomůckou při "zápolení" se řadou francouzských termínů, se kterými se při práci s programem setkáme. Sám francouzsky neumím a některá slova vnímám spíš jako "grafiku" (a ani bych je neuměl správně vyslovit...), přesto je obsluha hodně intuitivní a za určitou dobu se dá tento handicap překonat.

  Tento popis si neklade za cíl překládat anglický manuál (který je součástí instalace a jehož autorem je Christian Poisson), naopak znalost tohoto manuálu se předpokládá. Chtěl bych se jen podělit s některými zkušenostmi a postupy, které jsem za několik let používání programu získal.
  Další tipy pocházející od autora programu lze nalézt také na stránce WinChloe F.A.Q.

  Práce se soubory

  Databázím pod WinChloe se říká tables. Je to vždy 7 souborů stejného jména, lišících se typem (extenzí). Kdo má zkušenosti s databázemi jistě ví, že indexování může výrazně urychlit vyhledávání. To jen na vysvětlenou proč nestačí vždy jen jeden soubor. Některé z těchto pomocných indexových souborů lze zrekonstruovat v menu "Compacter", čímž se soubory mohou současně i výrazně zkrátit (zvláště pokud byly předtím v souboru některé položky vymazány). Stejný efekt má i překopírování všech úloh do nového souboru.

  Specifický je soubor Echecs, ten je třeba (s vyjímkou updatu) chápat jako "read only" a nedělat v něm žádné úpravy. Samozřejmostí by mělo být také vytváření záloh tohoto základního souboru. Všechny ostatní soubory (nové nebo vzniklé pomocí exportů) je třeba chápat jako pracovní.
  Obecně platí, že práce s malými soubory (do 1000 úloh) je rychlá a příjemná, práce se samotným "Echecs" je zdlouhavá. Proto doporučuji exporty (po použití filtrů a requestů) před další analýzou vždy ukládat do pomocných pracovních souborů.

  Každá úloha (položka) v souboru má svoje specifické číslo, tzv. ID (pozor, nezaměňovat s pořadovým číslem úlohy v souboru - v menu "Liste" rozlišíme "Numéro" a "ID"). V souboru "Echecs" se nesmí ID jednotlivých úloh měnit, protože je vázáno s údaji u updatů a také jsou odkazy na jiné úlohy v komentářích, obsahující toto unikátní ID. Dokonce samotný program nepovolí vymazání položky ze souboru tohoto jména (Echecs), protože pak by došlo ke katastrofálnímu posunu ID čísel dalších skladeb a databáze by se stala téměř nepoužitelnou.

  Pokud bychom s tím přesto chtěli experimentovat, stačí 7 souborů "Echecs.*" překopírovat (prostředky mimo WinChloe) pod jiným jménem a pak už jsou zásahy do takto vzniklého souboru možné. Sám používám kopii souboru označenou jako EchecsTMP.* ke zjišťování duplicitních úloh během zadávání nových skladeb. V žádném případě se však nepokoušejte (kromě standartního updatu - viz dále) přidávat do "Echecs" žádné úlohy (ani nijak modifikovat - mohl by pak být problém s updatem).
  Dokonce po zadání a následném vymazání této pozice z (libovolného) souboru dojde ke změně koncového ID a pokud má poslední úloha v souboru například ID=n, pak při předchozím postupu bude mít nově vložená úloha (místo správného ID=n+1) ID=n+2 !!! Pozor na to. Ale u jiných souborů než "Echecs" to většinou nevadí.
  Jak opravit pokažený soubor? Pokud by se to přesto stalo, jde takový soubor opravit vytvořením nového ("Fichier" "Nouvelle table") a následným překopírováním všech úloh z pokaženého souboru do nového pomocí ("Copier dans une autre table"). V novém souboru jsou pak pořadová čísla úloh rovna ID.

  Od verze 1.49 je možné třídění (v menu "Problémes" "Trier") položek v databázích podle různých klíčů. Velmi potřebné je zejména třídění podle počtu tahů ("nombre de coups"). Výsledek je možné uložit do nového souboru (doporučuji) nebo změny provést na původním souboru.

  Jak správně updatovat ?

  Update je jednou z největších předností tohoto programu. Mám teď na mysli update datových souborů (protože kromě toho je možný i upgrade programu).
  Databáze je "živá" a z původních cca 60000 úloh se postupně rozrostla na více jak 120000 úloh!
  To je zásluha hlavně Ch.Poissona (který centrální databázi spravuje a věnuje tomu neskutečně mnoho času), ale také dalších uživatelů, kteří mu posílají soubory s novými úlohami.
  Update je pro uživatele programu volně k dispozici a objevuje se na internetu zhruba jednou měsíčně. Vřele doporučuji si jej stahovat, jeho hodnota se vyrovná 10 novým časopisům!
  Samotný update je poněkud netriviální (a při nesprávném postupu můžeme pokazit soubor "Echecs"), jak tedy postupovat ?

  Poznámky: Počínaje updatem 10.4.2003 je možný download Tables auxiliaires. Toto eliminuje pracnou druhou část kroku 5 - skvělé vylepšení! Je třeba ale poznamenat, že tento download je možný jen pro ty uživatele, kteří nedělali v těchto tabulkách žádné modifikace (např. jazykové), protože by si je novou verzí přepsali.

  Počínaje updatem 9.4.2005 je možný (prostředky programu WinChloe "Télécharger la table Echecs", od verze 1.59) download celé databáze Echecs. Zpakovaný soubor má přes 60MB, takže se to vyplatí hlavně těm, kdo mají rychlé připojení. Doporučuji tuto novou metodu updatu, je s ní nejméně práce a databáze na lokálním počítači je pak identická s centrální databází Ch.Poissona. Při tomto postupu odpadají kroky 2, 3, 4 a první část kroku 5 předchozí metody updatu!


  Filtry a requesty

  Toto je nejmocnější prostředek programu. Umožňuje vyhledávání podle různých kritérií. Pokud budeme chtít s výsledkem dále pracovat, doporučuji nejprve založit nový soubor. ("nouvelle table") a nechat jej prázdný. Pak přejdeme na soubor "Echecs", zadáme požadovaný filtr a na konci použijeme "Copier dans une autre table" s překopírováním vybraných úloh do pracovního souboru (předtím založeného). Po přechodu na tento nový soubor už doporučuji filtr zrušit ("annuler...").

  Na místě je otázka: jaký je rozdíl mezi filtrem a requestem ? Odpověď zní: z uživatelského hlediska téměř žádný a obě skupiny se navzájem doplňují. Podmínky obsažené v možných filtrech už nejsou v requestech a naopak. Rozdíl je pouze v implementaci, filtry jsou rychlejší, requesty používají SQL a jsou pomalejší, ale s mocnějšími prostředky.

  Typickou akcí realizovatelnou pomocí filtru je například vybrání všech úloh daného autora ("Auteur"), nebo třeba všech úloh z daného časopisu ("revue") z daného roku ("année1"). Samozřejmě je možné vybrat třeba všechny pomocné maty ("Stipulation=Aidé") ("et") ("But=#") ("et") 10-tým tahem ("Nombre de coups=10"). Filtry lze navzájem kombinovat, et=AND=A, ou=OR=NEBO, závorky u AND a OR ve složitějších výrazech se dají označit kliknutím myší na začátek a konec místa, kde má být závorka.
  Jednotlivé parametry filtru vybereme a potvrdíme dvojklikem, každou z podmínek ukončíme klávesou Enter. V poslední z podmínek je možné dělat opravy po kliknutí na "Effacer la derniere ligne". Filtr odstartujeme kliknutím na OK.

  Zajímavé filtry:
  "Date = Derniére modification" - datum poslední úpravy. Lze použít i >=, <= atd. (třeba lze vyhledat všechny úlohy modifikované před nebo po nějakém datu)
  "Correct" - je možno vybrat všechny korektní úlohy, nekorektní nebo netestované.
  "ID" - podle identifikačního čísla (například vybereme, všechny úlohy s ID větším než zadané čislo. Pozor, nezaměňovat s pořadovým číslem = "Numero".)

  Pro práci s requesty platí identická pravidla jako pro filtry. Jako příklad mohu uvést výběr jen ortodoxních úloh pomocí "PAS de Conditions féeriques" "et" "PAS de pieces féeriques" (poznámka: při této kombinaci zůstanou úlohy s neutrálními kameny, což jde vyblokovat filtrem "Nombre de pieces neutres"=0)
  V requestech je možné i hledání textových řetězců v řešení ("Solution"). Jako netriviální příklad mohu uvést jak hledat úlohy s 3 a více řešeními (včetně zdánlivých her):
  %‡%‡%‡%
  (znak % reprezentuje libovolný řetězec - něco jako obvyklejší * v editorech)

  Z komplikovanějších requestů jsou zajímavé následující tři. Ve všech se nám nejprve zobrazí pomocný diagram, kam umístíme požadované kameny.
  "Emplacement des pieces" - vybere jen takové pozice, kde jsou kameny dané grafiky (včetně exokamenů) přesně na určených polích (např. všechny úlohy s bílým králem na e3)

  "Nature des pieces" - na diagram zadáme (na libovolná pole) požadované kameny, např. dva bílé jezdce a jednu černou věž. Request vybere všechny úlohy, kde jsou (na libovolných polích) minimálně tyto kameny. V daném příkladu tedy například i ty pozice, kde jsou 2 černé věže. Pokud bychom chtěli vybrat pozice, kde je pouze 1 kámen zvoleného typu, musíme to provést ve dvou krocích. Nejprve pomocí "Nature des pieces" vybereme pozice, kde je aspoň jeden kámen dané hodnoty a uložíme do pomocného souboru. Pak otevřeme tento soubor a stejným způsobem vybereme pozice, kde jsou aspoň 2 kameny této hodnoty. Následně použijeme v menu "Problemes" "Supprimer tous les enregistrements de ...", čímž vymažeme z pomocného souboru všechny úlohy vybrané daným requestem (případně kombinovaný ještě s filtrem), načež se filtr i request automaticky zruší a zůstanou jen pozice, které nesplňovaly předchozí podmínku. Pozor, podobné operace jsou nevratné a doporučuji je provádět jen na pracovních souborech.

  "MATRICE" - zadáme fragment pozice a request vyhledá takové úlohy, kde se tento fragment vyskytuje (včetně posunutí, otočení o 90 stupňů atd.). Pokud zadáme např. kombinaci bKe2 bSe3 čKe4, zahrnuje výstup i třeba pozici bKh8 bSg8 čKf8.

  Normálně platí kombinace Filtr A Request, ale také se dá použít kombinace Filtr NEBO Request ("Filtre OU Requeste").
  Je možno také vytvářet "uživatelské" filtry a requesty, aktuální stav uložíme v menu "Filtres & Requestes" po "Enregister" a načteme pomocí "Ouvrir".

  Zadávání úloh

  Pro každou úlohu jsou k dispozici tři různé obrazovky. Pří zadání nové úlohy je vyplňujeme v tomto pořadí:
  Usnadnění zadávání:

  Pokud zadáváme určitou skupinu úloh s podobnými parametry (například úlohy jednoho autora nebo ze stejné soutěže), doporučuji si nejprve definovat "Valuers par default" (po Ctrl/D). Tím ušetříme spoustu práce, když není třeba zadávat identické údaje stále znova.

  Pro přechod na zadání další úlohy je šikovné používat Ctrl/N, v tomto případě se i automaticky uloží data předchozí úlohy (není nutné "odškrtnout")

  Při výběru ze seznamu klíčových slov (autorů nebo časopisů, ale i exokamenů) stačí zadat první písmeno k přiblížení se v seznamu - dost užitečná pomůcka. V přibližování můžeme takto pokračovat i dalšími znaky (mezi kterými nesmí být velká časová prodleva). Pokud je větší časová prodleva, začíná se opět od prvního znaku. Poznámka: pod českými Windows jsou (pouze při tomto výběru) z nějakého důvodu zaměněné znaky C a S

  A několik tipů:

  Minimalizace "trajektorie myší": Při editování pozice myší (na obrazovce "Echiquier") není nutné pro každý kámen sahat vpravo do nabídky kamenů. Jako vzor je možno použít i již zadaný kámen na šachovnici (což výrazně zkrátí vzdálenost od vzoru na pole kamene) ! Uchopením kámen duplikujeme. Pokud současně podržíme jednu z kláves Ctrl, Shift nebo Alt, dojde k přemístění kamene. Dvojklikem na kámen je možno jej odstranit ze šachovnice (vyprázdnit pole).

  V anglickém manuálu není zmínka o zadání spoluautorů. Najedeme myší na "Auteur1" a pak stačí používat klávesy "šipka vpravo" nebo "šipka vlevo" (mohou být třeba i 4 spoluautoři)

  Aby se uložilo řešení je třeba kliknout na "odškrtávátko" (nebo F11) nebo přejít na jinou úlohu. Pokud klikneme po skončení řešení na křížek (nebo F12), obnoví se původní řešení.

  Vstup (Edit) do již uzavřeného řešení se provádí kliknutím na šipku nahoru na horní liště (nebo F10)

  Vedlejší řešení se označují jako "démoli" a konvence je označovat je hnědou barvou (po označení textu stisknout Ctrl/Alt/I). Nezapomeňme v tomto případě označit úlohu jako "C-".


  "Enoncé" = výzva
  "Direct" = přímá úloha
  "Aidé" = pomocná úloha
  "Inverse" = samo úloha
  Dále je rozlišeno údajem "But", zda jde o mat, pat, dvojpat atd.

  "Récompense" = údaje o vyznamenáních. Do první položky se uvádí číslo (např. 1.cena), další položka ve formuláři je rezervovaná pro dělení vyznamenání (např. 1.-2.cena). Francouzské termíny jsou
  "Prix" = cena
  "Mention d'Honneur" = čestné uznání
  "Recommandé" = pochvalná zmínka
  "_spécial$" = zvláštní (ve formuláři položka o 1 vpravo)

  Podmínky ("Conditions"), jejichž francouzský název není zcela zřejmý:
  Výměnné circe = Platzwechselcirce = "circe échange"
  Ultraschachzwang = "Echecs noirs obligatoires"
  bílý musí šachovat = "Echecs blancs obligatoires"
  WinChloe umí přezkoušet (ve Windows modu) také některé podmínky, které jiné programy (ani Popeye) neumí, např. SAT.

  Neobvyklá témata ("Thémes"):
  ornamentální problém = "probleme figuratif"
  Při řešení od verze programu 1.49 se automaticky vyhledávají témata po skončení řešení (lze to povolit nebo zakázat pomocí "Rechercher les themes" v menu pro řešení), témata se však NEvyhledávají při řešení v DOS modu.

  Jiné rozměry a typy šachovnic se zadají snadno v menu "Echiquer" po kliknutí pravým tlačítkem myši na šachovnici. Rozměry "Dimensions" mohou být až do 250 x 250 ! Toto je však jenom grafika - válcové a prstencové šachovnice je nutno ještě označit v "Infos" v menu "Conditions" takto:
  Válcová šachovnice = "Cylindre vertical"
  Prstencová šachovnice = "Echiquier torique"

  Pro válcové šachovnice je poněkud neobvykle definována pohyblivost kamenů Pao, Vao, Leo, kdy například pozice bílý Pao f1, černý král a1 je na válcové šachovnici považována za šach (při oběhnutí šachovnice ještě jednou dokola přes samotného krále!). Obvyklou definici (kompatibilní také s VKSachem) lze získat doplněním podmínky
  "Une piéce ne peut pas capturer son sautoir"

  V menu "Problémes" je jedna užitečná funkce.
  "Placer, effacer ou ajouter dans tous les problémes de ..." - touto funkcí je možno označit vybrané položky stejným údajem u více úloh. Příklad: Potřebujeme u zvolených úloh označit jméno rozhodčího ("juge") a pramen publikování výsledku ("jugement"). Pomocí této funkce zaškrtneme pouze tyto dvě položky, vyplníme údaje a provedeme.
  Podobného efektu můžeme dosáhnout také před zadáváním více pozic pomocí "Valuers par default".


  Žádosti o doplnění nových klíčových slov

  Základem WinChloe jsou klíčová slova. Jména autorů, pramenů, kamenů, podmínek nemohou být libovolná, ale pouze některá z předdefinovaných. To má obrovské výhody při vyhledávání podle těchto klíčů, ale přináší to s sebou i určitá úskalí.
  Všechna tato klíčová slova jsou uložena v "Tables auxiliaires". Pokud připravujeme nové úlohy a zjistíme například, že tam nový autor nebo pramen ještě není, musíme dát žádost k doplnění tohoto klíče.
  Musíme být v tu chvíli připojeni k internetu a v menu "?" zvolíme "Suggérer une nouvelle entrée pour les tables auxiliaires".
  V tu chvíli se otevře v internetovém prohlížeči stránka
  "http://christian.poisson.free.fr/winchloe/nouveaux.php3" (záměrně jsem nepoužil link, protože toto právo mají jen uživatelé WinChloe)
  Christian Poisson obvykle do druhého dne toto klíčové slovo doplní. Potom musíme aktualizovat "Tables auxiliaires" ("Mise a jour des tables auxiliaires") a požadovaný textový řetězec se již objeví (jako nové klíčové slovo) v příslušné nabídce (menu). Od této chvíle s ním mohou pracovat i ostatní uživatelé (když si stáhnou "Tables auxiliaires")

  Jen poznámku. Zjistil jsem, že pokud jsem připojen přes firewall, není možné odeslání žádosti z výše citované stránky (stačí na tu chvíli dát disable). (při downloadu "Tables auxiliaires" nebo updatu programu "?" "Mettre a jour WinChloe" firewall nevadí)

  Nové soubory lze poslat Ch.Poissonovi, který je zunifikuje a pak všechno zařadí při příštím updatu.

  Duplicitni pozice

  Duplicitní pozice jsou ošetřeny naprosto skvěle. Žádné 2 úlohy v žádném souboru nejsou identické. Pokud se budeme pokoušet zadat stejnou úlohu jako novou, objeví se hláška "Violation de clé. Index: cle1" (trochu nesrozumitelné) a program neumožní tuto pozici uložit. Doporučuji po zadání pozice a výzvy proto hned kliknout na "odškrtnutí" (F11), protože pak se hned případně objeví tato hláška (a ušetří se práce s případným zbytečným zadáním dalších údajů, když by se to zjistilo až na konci).

  Definování exokamenů

  Exokameny jsou ve WinChloe vyřešeny dokonale, zejména včetně vazby na jejich grafiku. Nejprve exokamenu přiřadíme v menu "echiquier" grafiku - z nabídky kamenů vpravo. Po zadání celé pozice (a jejím odškrtnutí!) přejdeme do menu "Infos" a tam bliká, že n-exokamenů není definováno. Postupně v "Pieces" přiřadíme grafickým symbolům hodnoty.
  Je třeba si zvyknout na francouzské názvy kamenů, z nejznámějších (a méně zřejmých) např.

  Cvrček = "Sauterelle" (zmáčknu S a šipku dolů a je tam, potvrdím pomocí enter)
  Tátoš = "Noctambule"
  Tátošový cvrček = "Noctambule-Sauteur"
  Střelcový cvrček = "Fou-Sauterelle"
  Věžový cvrček = "Tour-Sauterelle"
  Flamingo = "Bondisseur(1,6)"
  Velbloud = ťava = "Chameau"
  Berolina = "Pion Bérolina"

  Trochu zmatek je v equihopperch. Platí:
  "Equisauteur" = non stop equihopper
  "Equisauteur anglais" = equihopper
  Oba tahají stejně (symetricky přes přeskočený kámen), jen "non stop" může táhnout i tehdy, pokud jsou na této linii i jiné kameny. V případě "obyčejného" equihoppera není takový tah možný. Obyčejnému ale Francouzi říkají "anglický" a "non stop" označují bez přívlastku. Jinde ve světě je to ale obráceně.

  Královské kameny se zadají v menu "Echiquer" přesunem křížku (na horní liště) nad příslušné kameny (například věžového nebo cvrčkového krále). Následně je třeba tento příznak definovat v "Infos" v menu "Piéces" jako "Piéce royale". Tato (jedna) definice se vztahuje na "křížek", tedy na všechny kameny takto označené.

  Pokud se v poli vpravo objeví exokámen (totéž platí pro "Conditions") červeně, je možno takovou úlohy i přezkoušet. Naopak pokud je kámen nebo podmínka modře, lze sice takovou úlohu do databáze zadat, nejde ji však přezkoušet (v tom případě je řešení nutno zkonstruovat buď ručně nebo v "Mode rédaction")
  Případné řešení úloh je možno spustit jen tehdy, pokud jsou všechny exokameny definovány.

  Pokud omylem zadáme jiný exokámen a potřebujeme jej změnit, není to tak snadné. Nejprve je třeba zrušit definice kamenů v "Infos", "Pieces", pomocí Alt/Del, ale jde to jen po jednom a každý se musí potvrdit (F11). Po vymazání všech exokamenů (nebo jen potřebných) je možno kámen definovat znovu (bez nutnosti zadávat celou pozici znovu). Definice je ale možná jen když bliká, že nějaký kámen není definován - je třeba se do toho stavu dostat. Občas se mi ale také stalo, že redefinice nebyla z nějakého důvodu možná a musel jsem zadat úlohu znovu.

  Dvojníky

  Zde jsou opravdu velké možnosti. Do pole "Jumeaux" se zapisují také údaje o počtu řešení (třeba 2.1.1.1) apod., s tím většinou není problém (snad jen např. h#4 začíná bílý se neoznačuje jako h#4 0.2.1.1..., ale v poli "Nombre de coups" se zadá v tomto případě "3,5" a do pole "Jumeaux" 2.1.1...)

  Klasický dvojník s přemístěním kamenů
  Do pole "Jumeaux" zadáme (příklad)
  b) g2->g3
  c) g2->g4
  (nezadáváme písmena kamenů, jen pole! A pozor, žádné mezery v prostoru té šipky!)
  Pak stiskneme Ctrl/P, čímž se to celé převede na fonty. (šikovná funkce!)

  Také je možné prohození kamenů, například
  c) g2<->g4
  Nebo odstranění kamene
  b) -f6
  Pokračující dvojník se zadává takto
  b) a8->g8
  c) =b) e7->e1
  d) =c) e1->a4
  Nulová pozice
  0-position
  a) +Xf2
  b) +Yc1
  (za X a Y se doplní fonty kamenů - postupem popsaným v dalším odstavci)

  Dvojník s různými kameny na 1 poli
  Pokud je v pozici a) třeba na poli g2 věž a má být b) Sg2 c) Jg2, dá se to obejít právě po Ctrl/P a pak ručně přepsat. Zadáme pole, na kterém stojí nějaký kámen a stiskneme Ctrl/P. Rázem se před pole doplní grafika kamene (najedeme kurzorem za tento šachový font a zadáme francouzský název exokamene a je rovnou v tom fontu). Barvu řeší malá/velká písmena takto:
  bílé kameny: K=r, D=de, V=t, S=f, J=c, P=p, C=sq, T=n (nejde o překlepy, některé kameny je třeba složit ze 2 znaků)
  černé kameny: K=R, D=D, V=T, S=F, J=C, P=P, C=S, T=N
  Zbytek pak doeditujeme.

  Speciální francouzské výrazy (tak, aby program pak sám vyřešil všechny pozice A B C...) pro
  otočení pozice o 90(180) stupňů = b) tourner de 90° nebo c) tourner de 180°
  změna barev = b) échanger les couleurs
  posun pozice o 1 sloupec vlevo = b) 1 colonne a gauche
  posun pozice o 1 řadu dolů = b) 1 rangée plus bas
  po úvodníku = b) apres la clé

  Jak postupovat, když se dvojník neřeší automaticky?

  Většinou to kupodivu umí! Toto je velká výhoda WinChloe (VKS i ALY řeší dvojníky jako 2 úlohy)

  Ale někdy to nezvládá, třeba dvojník a) h#2 b) h=2. Pak to řeším s uložením prvního řešení do clipboardu, změním pozici ručně na dvojníkovou, vyřeším, přidám řešení z clipboardu, upravím a), b) atd., a vrátím zpátky původní pozici. Nebo si úlohu zkopíruji do pracovního souboru (tam řeším změněnou pozici) a pak zkopíruji texty řešení do původního souboru.

  K lepšímu seznámení se s možnostmi dvojníků doporučuji projít si také takové úlohy v databázi "Echecs"

  Řešení úloh

  Řešení ("Résolution") zadané úlohy je možno provádět ve dvou režimech. Vysvětlím, proč je tomu tak. Původně (před 10 lety) existovala série DOSových programů Chloe, které následně Christian Poisson přepsal pod Windows. Programátoři mi potvrdí, že toto je velmi složitá věc a Windows jsou v mnohém velmi neefektivním prostředkem a řešení zbytečně zpomalují. Proto autor zachoval možnost volat i původní (rychlejší) DOSové programy, které po skončení řešení předají (jako textový řetězec) výsledky zpět do Windowsovského okna. Je to sice trochu "krkolomné", ale účel světí prostředky. Dost podobnou analogii najdeme i v hracích programech, kde existuje jedno uživatelské rozhraní, ze kterého se volají různé "motory=engines". Tam je to ale více "schováno" a uživatel si toho až tak nevšimne.
  Řešení pod Windows má však (kromě popsaných nevýhod) i svoje výhody, k nimž patří zejména možnost využítí celé paměti (pro hashování = pamatování si již zkoumaných pozic).
  Z principu doporučuji používat k řešení Windows mode. Řada nových exopodmínek a exokamenů byla doplněna a jejich použití není možné v DOSovém modu. Doporučuji používat Windows mód také vždy pro úlohy se 4 (nebo méně) kameny (bez ohledu na výzvu)
  DOSový mode doporučuji pro časové náročnější úlohy (ale tam se už často vyplatí převést pod Alybadix a řešení pak importovat přes clipboard), ale zejména je vhodný intelligent mode (pro h#n, sh#n ortodoxní a Circe), který není implementován ve Windows modu. V intelligent modu (řešení hledáním matových obrazců = redukční algoritmus ve VKS) je největší síla řešení v DOS módu a doporučuji jej hlavně pro ortodoxní vícetahové pomocné maty.

  Možnosti pro řešení:
  Číselné údaje během řešení:
  "Taille" = celkový počet pozic, které se vejdou do hashovací paměti (při 1GB RAM a volbě 75% je to asi 30000000)
  "Positions enregistrées" = aktuální počet uložených pozic (pokud vydělíme "Taille"*100 získáme obsazení paměti v %)
  "Accés" = počet přístupů do hashovací paměti
  "Niveau anterieur": ? (přesně nevím)

  Průběžný stav řešení se dá pozorovat podle údaje "Coup n° X sur Y", což představuje pořadové číslo tahu z celkového počtu tahů (pozor, jsou v tom započteny i ilegální tahy) a zejména podle počtu zbývajících tahů (dole červeně). Podle těchto čísel se dá poznat, jak je daleko, například
  25 23 22 19 9 16 8 24...
  znamená, že zbývá ještě prozkoumat 25 prvních tahů a po tomto tahu 23 druhých tahů atd. Ke konci řešení program ale výrazně zrychluje (takže není dobré dělat odhad například podle "1 sur 25", že celkový čas bude 25x delší, naopak obvykle přechod na např. "2 sur 25" znamená, že je dost často už za polovinou...)

  Aktuální stav použité paměti jde sledovat také (pod Windows XP/2k) ve "Windows task manageru".

  Na konci řešení se dole objeví údaj o počtu řešení, čase a 4 výše uvedené číselné hodnoty. Pozor, jakmile klikneme myší do tohoto okna, údaje nenávratně zmizí. Jde "zachránit" například tak, že před (nebo během) řešení spustíme nějaký snímač obrazovky (třeba SnagIt) a po skončení řešení obrazovku sejmeme do grafického souboru.

  O řešení úloh je též odstavec na mojí stránce v sekci Programs.

  Mode rédaction

  WinChloe neumí sice přehrát řešení úlohy (to je dost nedostatek), ale umí jinou zajímavou věc. V "Mode rédaction" je možno myší přehrát na šachovnici řešení s tím, že se automaticky zapisuje řešení (ve formě textu).
  Výhodou je zejména to, že takto vytvořené řešení je bez chyb. Program během přehrávání nabízí jen možné (legální) tahy a je možné vybrat jen jeden z nabídnutých (včetně příp. proměn pěšců).
  Na konci vytváření řešení je třeba dát buď "Nouvelle solution" (v případě více řešení) nebo "Quitter", čímž se provede "refresh" původní pozice - je důležité na to nezapomenout, protože jinak zůstane na diagramu koncová (třeba matová) pozice místo původní pozice úlohy (která je tím ztracena)!
  Obecně je tento mód vhodný pro úlohy, které nejde přezkoušet nebo kde by bylo řešení časově náročné.

  V menu "Solution" je možno využít další 2 funkce:
  Rechercher/Remplacer - umožňuje záměnu jednoho textového řetězce za druhý (v řešení dané úlohy)
  Traduction - umožňuje převod mezi různými notacemi (a to buď v dané úloze nebo ve všech vybraných úlohách). Pokud například chceme převést řešení z francouzské notace do české, zvolíme v levém sloupci "Francais" a v pravém "Tcheque". Tato konverze funguje dobře pro ortodoxní kameny, cvrčka a tátoše. U ostatních exokamenů může být problém.

  Chybové hlášky - vysvětlení

  "Violation de clé. Index: cle1" - pokus o zadání duplicitní pozice (the index called "cle1", used for doublons)
  Dost špatné je ale to, že se neobjeví ID té duplicitní úlohy a je třeba ji pracně vyhledávat (k případnému doplnění nových údajů). Autor programu mi však na můj dotaz sdělil, že prý to "Paradox engine" neumožňuje.

  "Une piece féerique n'est pas défine" - není definován nějaký exokámen a proto nelze spustit řešení.

  "Trop de coups a envisager" nebo "Overflow in field" - pokus o řešení úlohy s více než 251 půltahy (u přímých úloh s více jak 126 tahy)
  Další údaje o omezení počtu tahů při řešení (včetně DOS modu) je možno nalézt na stránce Maximal number of moves

  "Conversion de type variant incorrecte" - k odstranění je třeba si stáhnout aktuální "Tables auxiliaires" ("Mise a jour des tables auxiliaires", samozřejmě je nutno být v tu chvíli připojen k internetu). Chyba se projeví od verze 1.49 při řešení s automatickým vyhledáváním témat.

  "Le BLOB a ete modife" - tato chyba znamená, že datový soubor je poškozen (může nastat například při spadnutí systému). Doporučená oprava je "Fichier -> Compacter -> Compacter la table en cours", případně také často pomůže zkopírovat pozice do jiného souboru (je však možné, že o nějaká data přijdeme, obvykle jen o poslední úlohu)

  Export RTF

  Jedinou možností exportu je RTF formát (v menu "Edition"). Zvolené pozice se uloží do clipboardu a odtud je možné uložit do souboru nebo rovnou importovat do Wordu (Ctrl/V), kde se zobrazí včetně diagramů. K tomu je nutné mít nainstalovaný font 1ECHECS.TTF. Ovšem není ošetřeno případné lámání diagramů přes stránku, takže to (v případě potřeby tisku) vyžaduje ještě další editaci.

  Je třeba ještě poznamenat, že tento export není udělán příliš optimálně a pro více jak 1000 pozic je téměř nepoužitelný (čas je kvadratický). V případě potřeby větších exportů je třeba rozdělit na malé soubory.

  Jinak jsem vytvořil konverzní program RTFOUT, který umí převést RTF do formátu VKSachu (textového), ten lze zkonvertovat pak třeba až do (rychlejšího) Alybadixu (pro přezkoušení, resp. vygenerování řešení, náročných úloh, které WinChloe nezvládnou). Při exportu pro RTFOUT je třeba nechat prázdné pole "En-tete au-dessus de l'echiquier" a obvykle (pro více úloh) označit "De tous les enregistrements...", potom obsah clipboardu uložíme do souboru (přes nějaký editor - třeba Ultraedit). Program funguje správně pro ortodoxní úlohy a také pro většinu exoúloh (včetně exokamenů), problém může být jen s některými speciálními věcmi (mřížková šachovnice, magická pole atd.), které je pak třeba ještě ručně doeditovat.

  Bohužel import pozic do WinChloe není možný. Jediná možnost je přes clipboard v menu "Echiquier" do pole Blancs/Noirs. Vpravo jde nastavit i českou notaci. Mezi kameny různých hodnot musí být mezery. Ostatní údaje (zejména v "Infos") je nutno zadat vždy celé znovu (samozřejmě dílčí kopírování textů např. do pole "Source" přes clipboard je také možné)